lgemene voorwaarden


Opdrachten en Partijen

 1. Reijer Venema Consultant  is een eenmanszaak.
 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden door  de eenmanszaak Reijer Venema Consultant. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de eenmanszaak Reijer Venema Consultant, niet tot een resultaatsverplichting.
 1. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan
  Reijer Venema Consultant toekomt.
 1. Het staat Reijer Venema Consultant vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer van de aan haar kantoor verbonden medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de behandelend medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan.
 1. Reijer Venema Consultantzal bij de uitvoering van haar verleende opdrachten en bij de selectie van derden/hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 2. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht onverwijld te verstrekken.

 3. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Reijer Venema Consultant verstrekte gegevens en informatie.

 4. Zowel de cliënt als Reijer Venema Consultant  is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.
 1. Reijer Venema Consultant is bevoegd om na beëindiging van de opdracht en voor teruggave van stukken uit het dossier die werkzaamheden te verrichten die de behandelende medewerker in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende cliënt. Reijer Venema Consultant zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium. Reijer Venema Consultant is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging  van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

 2. Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle medewerkers van Reijer Venema Consultant, evenals overige personen die bij,
  voor of namens haar werkzaam zijn.
 3. Aansprakelijkheid

 4. Iedere aansprakelijkheid van Reijer Venema Consultanten de bij haar werkzame personen  is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.

 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Reijer Venema Consultant gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Reijer Venema Consultant aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 11.350 euro.

 6. Reijer Venema Consultant is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door hen ingeschakelde derden.

 7. Reijer Venema Consultant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de cliënt haar onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

 8. Reijer Venema Consultant is niet aansprakelijk voor bij de cliënt of derden ontstane bedrijf-, indirecte- of gevolgschade.

 9. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen dertig dagen nadat de cliënt de schade  heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Reijer Venema Consultant te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 10. Cliënt vrijwaart Reijer Venema Consultant tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens Reijer Venema Consultant bij het ontstaan van die aanspraken.
  Intellectuele eigendomsrechten

 11. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Reijer Venema Consultant, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. 
  Geheimhouding

 12. Reijer Venema Consultantis verplicht de door of namens de cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Reijer Venema Consultant een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de cliënt, Reijer Venema Consultant van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

 13. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Reijer Venema Consultant is het de cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Reijer Venema Consultant openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit.
  Honorarium en kosten

 14. Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium verschuldigd, verschotten ( zoals griffierechten, reis-en verblijfkosten, deurwaarderskosten) kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair op 6% van het honorarium gesteld niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti-,fax- telefoon-, kopieerkosten etc.) en omzetbelasting. Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd.

 15. De tarieven van Reijer Venema Consultant zijn afhankelijk van het financiële belang van de zaak, de hoedanigheid van de cliënt (zakelijk/particulier) en/of de mate waarin gebruik moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis. Reijer Venema Consultant is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen. De actuele tarieven staan vermeld op de website van Reijer Venema Consultant, www.rvcdirect.nl (tarieven).

 16. De cliënt is gehouden om op verlangen van Reijer Venema Consultant tot betaling van een voorschot over te gaan.

 17. De cliënt is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek aan Reijer Venema Consultant nadere zekerheid te verschaffen die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

 18. Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is Reijer Venema Consultant gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Reijer Venema Consultant voor schade die daardoor mocht ontstaan.

 19. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Reijer Venema Consultant van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.    

  Betaling

 20. Betaling dient te geschieden in Euro’s, binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de aangegeven rekening. Verrekening is niet toegestaan.

 21. Reijer Venema Consultant is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

 22. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn, wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van de op 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of een bedrijf zal de wettelijke rente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.

 23. Tot contante betaling is Reijer Venema Consultant niet gehouden
  Wijziging van algemene voorwaarden

 24. Reijer Venema Consultant is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.
  Archivering

 25. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Reijer Venema Consultant gedurende minimaal 5 jaren worden bewaard.
  Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 26. Op de rechtsverhouding tussen de eenmanszaak Reijer Venema Consultant en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.      Gedeponeerd bij de rechtbank Groningen 6 juli 2007 nummer: 07/8